İzASK TüzüğüKulübün Adı ve Merkezi:

 

Madde 1  -  Kulübün adı, İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübüdür. Merkezi, “Uğur Mumcu Cad. No: 126 Buca – İZMİR” adresindedir. Kulüp amatör olup başka şubesi yoktur.

 

Kulübün Amacı ve Çalışma Koşulları:

 

Madde 2     Derneğin amacı, binicilik sporu yapmak isteyen kişilere imkan sağlamak ve bu alanda kendilerine hizmet getirmektir. Genç yaşlardan başlamak üzere binici ve at yetiştirmek ve bu suretle ülkemizde binicilik sporunun yürütülmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle at satın alabilir, ithal ve ihraç edebilir. Çiftleştirmek amacıyla damızlık at tedarik edebilir, at neslinin Türkiye’de gelişmesi için gerekli gördüğü faaliyetlere girişebilir. Nihai amaç, başarılı milli binici yetiştirmektedir.

 

                        Dernek amacı doğrultusunda şu çalışmalarda bulunabilir.

 

a)      Üyelerine ve üye çocuklarına at sporunu yapabilmek için gerekli at, alan,  manej, sportif araç, engel ve diğer gereksinimlerini sağlamak.

b)      At sporunu yapmak isteyen gençlere öğretmen sağlamak, gerekirse dış ülkeden antrenör  getirmek,  konusu binicilik sporu olan  kurumsal uygulamalı kurslar  düzenlemek ve yayın yapmak, Pony Kulüp kurmak

c)      Atlı gezintiler, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek Federasyon ve Bölgelerin düzenledikleri yarışmalara binicilerin katılmalarını sağlamak ve bu yarışlarda binicilerin haklarını korumak.

d)      Üyeler arasındaki sosyal bağların gelişmesini sağlamak amacı ile toplantı, eğlence, gezintiler düzenlemek üye ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel büfe işletmek veya büfe yerini kiralamak.

e)      Sporcularına at temin etmek amacına yönelik at satın almak, satmak,  ithal veya ihraç etmek,  çiftleştirmek amacı ile damızlık at tedarik edebilir, at neslinin Türkiye’de gelişmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur.

f)        Amacına hizmet edecek lokal, manej, alan, tavla, depo, ambar, gibi yerleri kiralamak, inşa veya satın almak ve bunları işletmek.

g)      Tüm bu işleri yürütmek için gerekli personeli temin etmek.

h)      Yasal olarak binicilik ve atçılık işlerine bakan devlet kurumları ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusu gerek yerel- bölgesel gerekse ülke çapında iş birliği yapmak.

i)        Avrupa birliğine üye ülkelerde ve diğer yerlerde aynı amaçlı kurulmuş bulunan Uluslar arası saygınlığı bulunan Dernekler, Birlikler Vakıflar, Federasyonlar ve Konfederasyonlar gibi kuruluşlarda işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara  üye olmak.

j)        Eğitim ve sportif nitelikli eğitim merkezleri ile eğlendirici ve boş zamanlarını değerlendirici lokaller ve tesisler kurmak,  işletmek, seminerler,  konferanslar ve eğitsel yarışmalar düzenlemek.

k)      Gerektiğinde müze, kütüphane, sergi,  web sayfası vs. açarak üyelerini ve kamuoyunu  bilgilendirici ve eğitici etkinliklerde bulunur, arşiv oluşturulabilir.

l)        Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, kendisine ait iktisadi işletme, derneğe hizmet edecek sponsorluk anlaşmaları, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

m)    Amaç ve hizmet konularına yönelik toplantı, temsil, festival, gösteri, sportif etkinliklere katılabilir. Ayrıca üyelerin ve sporcuların bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını  sağlayacak yurtiçi veya yurtdışı geziler düzenleyebilir. Ve bu amaçla yapılacak masrafları üstlenebilir.

n)   2860 sayılı yardım toplama kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir. Koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul eder

 

 

Kurucu Üyeler:

 

Madde 3  -  Kurucu üyeler;

 

                   1-Turgut KOYUNCUOĞLU, Anadolu cad.  37-39  Tüccar , tabiyeti  T.C.  İZMİR

 

                   2-Nevzat ÖZGÖRKEY, 1481 sok. 1/7  Tüccar, tabiyeti  T.C.  İZMİR 

 

                   3-Ünal  ATALAY, Atatürk cad.174/1 K:3 D:5  Sanayici, tabiyeti T.C  İZMİR

 

                   4-Galip FESÇİ, Akçay cad. No:27 Y.Mimar M.  ,tabiyeti  T.C.  İZMİR

 

                   5-Levent ERDOĞAN, 1381 sok. 4/4 -10  Milli Binici , tabiyeti  T.C  İZMİR

 

                   6-Nihat BİNGÖL, 1760 sok.  no:20/5  Antrenör, tabiyeti T.C.  İZMİR

 

                   7-Zekai  ORAL, Salepçioğlu İşhanı  607  Hukukçu, tabiyeti  T.C.  İZMİR

 

 

 

Üyelik Şartları

 

Madde 4      –       Derneğe üye olabilmek için;

 

 

a-) 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler olmak

b-) Toplumda ve çevresinde uyumlu ve olumlu değerlere sahip olmak

c-) Trafik suçları ile kabahat veya taksirli suçlar dışında yüz kızartıcı suçlardan veya her hangi bir suçtan ötürü 3 yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak.

d-) Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

 e)   Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması aranır.

 

 

 

 

Kulübe üye olma :

 

 Madde 5   –     Kulübe üye olmak isteyenler, adını ve soyadını, ikametgah adresini, uyruğunu  gösteren bir istek kağıdını (dilekçesini) , bu konuda dernek üyelerinden en az iki üyenin imzasını taşıyan teklif yazısı ile birlikte 3 vesikalık fotoğrafı ekli olarak kulüp başkanına verir veya gönderir.

 

 Üyeliğe kabulünde bir sakınca olmadığı kendisine tebliğ olunan istekliye giriş aidatı ve yıllık aidatı ödeninceye kadar üye adayı adı verilir.

 

 Tebligatı alan üye adayı 15 gün içerisinde İzmir’de ise bizzat kulübü ziyaret ederek,İzmir’de değil ise mektupla  üye adaylığını  doğrular  ve kulübe giriş ücreti ile yıllık aidatının TAMAMINI öderse bu takdirde durum kulüp üye kayıt defterine işlenir ve kulüp üyelik adını alır.

 

 Tebliğ süresinden itibaren bir ay zarfında vecibelerini yerine getirmediği taktirde üyelik ad ve vasfını kazanamaz.         

 

Üyelik Hakları

Madde 5/A –

a)      Derneğin asıl üyeleri eşit haklara sahiptirler. asıl üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez.

b)      Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte, üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir.

c)      Yalnız asıl üyeler derneğin genel kurul organının tabii üyeleridir. Ve derneğin diğer organlarını seçme ve bu organlara seçilme hakkında sahiptirler.

d)      Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Asil üyeler, oyunu  bizzat kullanırlar.

 

 

Üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri :

 

Madde  6     - A-   Kulüp üyeliğinden çıkma,

                   

  Üyenin yazılı olarak yönetim kuruluna yapacağı başvurusu ile (İSTİFA): Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir ancak;

 

1-                İstifa ettiği güne kadar derneğe karşı gerçekleşmiş bulunan tüm borçlarını ödemekle yükümlü tutulur.

2-                Ayrıca derneğin üyelerine tahsis ettiği manejlere ve lokaline bir daha giremez.  İstifasından  önce dernek, at veya atlarına tavla eyerlik, soyunma odası tahsis etmişse bu yerleri derneğe iade etmek zorundadır.

3-                Derneğin lisanslı binicisi ise,  bu lisansla bir daha yarışmalara katılamaz.  

 

  

                        B- Kulüp üyeliğinden çıkarılma :

 

                        a- Onur kurulu kararına göre,

                 

                        b- Yönetim kurulunun kararına göre olur.

 

                        Aşağıdaki hallerde üyenin kulüpten çıkarılmasına mutlaka karar verilir.

 

    - Üyenin kulübe giriş şartlarını sonradan kaybetmesi,

 

    - Dernek tüzüğünün hükümlerine veya amaçlarına aykırı davranışta bulunması. Bu durumlardan herhangi birinin tespiti halinde, üyelik kaydı, dernek yönetim kurulunca derhal silinir

 

    - Kulüp çalışmalarını siyasete karıştırması veya bu çalışmaları siyasete alet    etmesi,

 

    - Kulüp faaliyetlerinde üyeler arasındaki huzur ve ahengi bozacak davranışlar  içine    girmesi, ahlak, örf, ve adetlere aykırı hareketlerde bulunması , toplumda ayıplanan bir kusuru ile şaibeli olarak yaşantısının  ısrarlı  bulunması.

 

                         Bu sebeple üyelikten çıkartılanlar, tekrar kulübe üye olarak alınmazlar.

 

                        C – Yitirilmiş Üyelik haklarının bazı hallerde geri verilmesi

 

            -    istifa, sportif  faaliyeti bırakma veya başka şehre veya yurt dışına yerleşim nedeniyle verilmişse ve bu durumlar kanıtlanmışsa, eski üyenin tekrar derneğe üye olmak amacıyla yaptığı müracaat kabul edilir.

 

            -    Üyenin ihracı, aidat ve genel kurulca kararlaştırılan katkı payını ödememesi nedenine bağlanmışsa üyelik haklarının iadesi söz konusu olabilir.

 

            -    Yitirilmiş üyelik haklarının geri verilmesini isteyen eski üye, tıpkı yeni bir üye adayı gibi yönetim kuruluna müracaat etmelidir. Ve yeniden üyeliğe kabul, Yönetim kurulunun kararına tabidir. Bu durumlarda üyenin yeniden giriş aidatı ödemesine gerek olamamakla birlikte birikmiş aidat ve katkı paylarının ödenmesi zorunludur.

 

Kulüp  organları:

 

Madde  7  –   Kulübün organları şunlardır.

 

                       a- Genel kurul

                       b- Yönetim kurulu

                       c- Denetim kurulu

                       d- Onur kurulu

                       e- Yürütme birimi

 

 Genel kurul görev ve yetkileri :

 

Madde 8    –    Kulübün genel kurulu, üye defterinde kayıtlı tüm üyelerin temsil edildiği en yüksek organ olup, görev ve yetkileri şunlardır:

 

1)      Dernek  organlarının seçilmesi.

2)      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3)      Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi.

4)      Bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5)      Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

6)      Üye yıllık aidatının saptanması

7)      Gerek görülürse şube açmak kararın verilmesi

8)      Derneğin feshedilmesi hususunu karara bağlaması

9)      Gerek gördüğü konularda yönetim kuruluna direktif ve yetki vermesi

10)  Derneğe bağlı iktisadi işletme açılmasına karar verilmesi;

 

 Derneğimize bağlı olarak kurulacak ve faaliyette bulunacak ‘İzmir Atlı Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi’nin çalışma biçimlerinin, faaliyet alanlarının ve benzeri konuların günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, belirlenmesi ve sermaye artırımı ile İzmir Atlı Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu içinden 3 kişiyi İzmir Atlı Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi müdürler kurulu üyeliğine ve bir kişiyi İzmir Atlı Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi denetçiliğine ataması ve sorumlu kişilerin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermesi.

                        

Genel Kurul Toplantısı

 

Madde 9       –       Kulübün olağan genel kurul toplantıları senenin en geç nisan ayı sonuna kadar yönetim kurulu tarafından tespit ve ilan edilecek günde, mali genel kurul her yıl, seçimlere ilişkin genel kurul iki yılda bir yapılır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

 

 

Çağrı Usulü

 

Madde 10       -       Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

 

        Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

       

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

Toplantı yeri ve yeter sayısı:

 

Madde 11   –   Genel kurul toplantıları kulüp merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

                   

 Genel kurul, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

 

                      İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kurullarını üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Toplantı usulü

 

 

Madde 12     -      Kulüp genel kurul toplantıları dernek merkezinde ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

 

         Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

 

           

                                 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

         Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

                         Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Hiçbir dernek üyesi dernekle kendisi, eşi, üst ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 

                       Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur

 

 

 

 

 

Olağanüstü  genel kurul toplantısı :

 

Madde  13 – Kulübün olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıda sayılan hallerde yapılır.

                     

          a- Yönetim kurulu lüzum gördüğü takdirde

                      b- Denetçilerin yazılı istemleri üzerine

                      c- Kulüp üyelerine en az 1/5’inin istemi üzerine,

                      

Bu toplantının ilan ve müzakeresi de olağan genel kurul toplantılarının usul ve

yönetimine göre olur. 

 

 

Özel yeterlilik isteyen kararlar :

 

Madde  14  -   Statünün tadili ve dolayısı ile tüzük tadili veya kulübün feshi kararları için üye

adedinin en az 2/3’ü nün mevcut olması şarttır.

                    

                        Keza bu hususlardaki kararlarda bu toplantı nisabı gibi karar nisabı ilk toplantılarda tüm üye sayısının 2/3’ü dür.

                     

Ancak; ilk toplantıda bu nisab sağlanamadığı için genel kurul toplantısı ertelenirse, usulüne göre yapılacak ikinci toplantıda karar nisabı toplantıyla katılan üyelerin 2/3’ü dür.

                     

Fesih kararları mahallin en büyük mülki amirine toplantıyı takip eden 5 gün                içinde bildirilir. Bu bildirimde gün hesabında Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri esastır.

 

 

Toplantıda  görüşülecek konuları :

 

Madde 15 – Genel  kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. ancak;

toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması şarttır.

 

 

Kararların  duyurulması ve kararlara itiraz

 

Madde  16 – Genel kurulda alınan kararlar, genel kurula katılmayan üyelere taahhütlü mektupla ayrıca bildirilir. Kararda başkaca bir ilgili mevcut ise ona dahi ilgisi nedeni ile iş bu kararların ilgili bölümü taahhütlü mektupla bildirilir.

 

                        Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve herhalde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir

 

 

 

 

Genel kurul sonuç bildirimi

 

Madde 16/A     -        Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

 

 

a)         Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

 

b)         Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

 

Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir. 

 

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

 

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

 

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

 

 

Yönetim kurulu teşkili ve görevleri :

 

Madde  17 – Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla iki yıllık bir süre için seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim kurulu en az dört üyesinin katılımıyla karar alabilir.

 

                    

                     Yönetim kurulu görevleri :

 

1-     Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri yada bir kaçına yetki vermek,         

2-     Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-  Türk vatandaşı olmayanların kulüp üyeliğine kabulü halinde bunları  on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

4-   Kulüp için gerekli personel tayin etmek ve görevden uzaklaştırmak,

5-      Üyeleri hakkında iş bu tüzük hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapmak

6-      Taşınmazlar hariç olmak üzere kulüp için gerekli satın alımları  sağlamak ve satışları yapmak,

7-   Kulübe yeni üyeler kazandırmak ve gelirler sağlamak için gereken

çalışmalarda bulunmak ve bu yolda üyelere görevler vermek.

8-     Giriş ücretleri ve üye aidatlarının tahsilini kavuşturmak ve kontrol etmek

9-     Kulübün çalışmalarını düzenlemek ve kulüp için gerekli yönetmelik, yönerge ve hizmet direktiflerini hazırlamak,

10- Borçlarını ödemeyen veya vecibelerini yerine getirmeyen üyeleri kulüpten çıkartmak,

11- Belirli zamanda olağan veya lüzumu halinde yönetimine göre olağanüstü genel kurul toplantıları için üyeleri toplantıya çağırmak ve işlemlerini       aksaksız yerine getirmek.

12- Gerektirdiği takdirde dernek adına borç alıp ödemek, ancak yönetim kurulu, derneğin ortalama bir aylık gelirini aşan bir borç yüküne giremez.

Denetim kurulunca yönetim kurulunun bu hükme uymadığı saptanırsa bu kurulun tüm üyeleri sınırı aşmış borç tutarından şahsen ve sorumlu tutarlar.

13-Aylık genel giderlerle ilgili ücretleri saptamak,

14- Dernekte ücret karşılığı çalışacak memur, seyis, yabancı-Türk antranör işe almak ve bunlara ödenecek ücret tutarını saptamak gerek gördüğü kişilerin işine son vermek.

15- Üyelerine mahsus büfe işletmek veya işletmesi için büfe yeri kiraya vermek

16- Dernek lokali, manej, tavla, spor alanı kiralamak veya tesis ettirmek bu işlemlerle ilgili protokol, kira sözleşmesi, sponsorluk anlaşmaları yapmak.

17- Derneğe ait iktisadi işletmeyle ilgili olarak genel kurulun ve dernek tüzüğün verdiği yetkiler doğrultusunda hareket etmek ve direktifleri yerine getirmek,

18- İşlettiği tesislerin bakım ve onarımını sağlamak 

19- At satın almak, satmak, yetiştirmek at ve spor malzemesi tedarik etmek.

20- Kendi binicileri arasında veya kulüpler veya uluslar arası binicilik yarışmaları düzenlemek, bu yarışmalarda binicilerin haklarını korumak

21- Gerek gördüğü yerlerde kendisine yardımcı komiteler kurmak.

22- Genellikle dernek tüzüğündeki sonuçları gerçekleştirmek ve 5253 sayılı dernekler kanunu ve yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri gereğince kendisine ait tüm görevleri yerine getirmek

 

 

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanmaması :

 

Madde  18 – Yönetim kurulu üyesi sayısı boşalmalar  sebebiyle  yedeklerinin getirilmesinden Sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

            
Çağrının yapılmaması halinde kulüp üyelerinden birinin müracaatı  üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak kulüp üyeleri arasından seçeceği      üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

  

 

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri :

 

Madde  19 -  Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca

seçilir.

                     Bu kurul denetleme görevini kulüp tüzüğünden tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

İç Denetim

 

Madde 19/A      -     Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

 

     Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

     Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Defterleri verme sorunluluğu :

 

Madde  20 -   Yönetim kurulu denetçilerinin tek veya kurul halinde çalışmalarında, istedikleri her  türlü kayıt ve defterleri bir sonuç çıkmadan denetçilere veya denetçiler kuruluna  vermek zorundadırlar.

 

Onur  kurulu teşkili :

 

Madde  21 -   Kulüp onur kurulu en az beş asil ve üç yedek üyeden olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Onur kurulu üyeliklerine seçimde oylamanın gizli veya açık yapılıp yapılmayacağına o  yılki  genel kurulda karar verilir.

 

Onur  kurulunun  toplantı ve görevleri :

 

Madde  22   - Onur kurulu,  yönetim kurulunun yazılı daveti üzerine toplanır kendisine verilen konuları inceler ve özel bir deftere kaydetmek suretiyle  konular hakkında  karar verir. Kurul kararları ayrıca gereği için yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Üyelerin  en az üç imza ile onur kurulu başkanlığına yapacakları başvurularla yönetim kuruluna bilgi verilerek iş bu başvuru  gereği içinde toplanıp karar verilir.

 

      Alınacak karar, yönetim kuruluna ve imza sahipleri üyelere yazılı olarak 

ayrıca  duyurulur.

                    

            Onur kuruluna gelen konular,en geç yedi iş günü içinde karar bağlanır.                        

                         Kurul kararlarında oy birliği ve oy çokluğu esastır.

 

 

 

Kararlar ve cezalar :

 

Madde  23   -     Onur kurulunun vereceği kararlar üyelerin cezalandırılmasına veya yapılmasına gerek olup olmadığına ilişkin olur.

 

                           Cezalandırma kararları:

            

    a- Kurulca sözlü uyarı

    b- Yazılı uyarı

    c - Üyelikten altı aya kadar geçici olarak uzaklaştırma,

    d- Üyelikten  çıkartmaktır.

 

İtirazlar  :

 

Madde  24 -  
a-  Onur kurulunun sözlü uyarı kararları kesin olup, itiraz edilemez.

                     

b-  Üyelikten geçici olarak  veya daimi olarak uzaklaştırma kararı alan üye,bu

kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde, yönetim kurulu başkanlığına, genel kurulca kanunun değerlendirilmesi için itirazda bulunabilir. Ancak bu itiraz, icrayı  durdurmaz. Genel  kurulca  onur kurulu kararı kaldırır veya değiştirilirse, iş bu genel kurul kararının mücerizlere     tebliğinden itibaren üç gün içinde genel kurur kararı esasları yönetim kurulu başkanlığınca  getirilir.

 

  Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi :

 

Madde  25 -    Genel kurulca seçimi takip eden yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından  yönetim ve denetleme kurulları ile kulübün diğer organlarına seçilen asil ve  yedek üyelerin adı ve soyadları,baba adları,doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları kulüp merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine, yazı ile bildirilir.

 

Yürütme birimi ve genel sekreter :

 

Madde  26 -     Yürütme birimi, yönetim kurulunun uygulama kararlarının uyarınca kulüp

hizmetinde ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme biriminin sorumlusu kulüp genel sekreteridir. Genel sekreter ve genel  sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların kulüp üyesi olması şart değildir. Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularını bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilmelidir.

 

 Yürütme birimlerinin görevleri :

 

Madde  27  -       Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinde gerektirdiği ve kulüp imkanlarının el verdiği oranda aşağıda ünvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak yeter sayıda istihdamı yönetim  kurulu tarafından sağlanır.

 

       a-Genel  sekreter,

       b-Kulüp sayman,

            c-Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli,

            d-Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri,

            e-Spor direktörü,

            f-Gençlik direktörü,

            g-Teknik yöneticiler ve öğreticiler.

 

Yürütme biriminin görevlilerinin görev ve yetkileri :

 

Madde  28  -          Kulüp yürütme birimini görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 

            a -  Genel sekreter: Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı  sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurumun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar.  Bu toplantılarda yönetim kurulu dışından atandığı takdirde oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

 

            b -  Kulüp saymanı :Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı     sorumludur.

 

                                c -  Kulüp doktoru, yardımcısı, ağlık personeli kulübün yönetim ve

yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine ait iş ve işlemlerine yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

 

                                d -  Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri: Malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

 

                              e -  Gençlik direktörü: Kulübün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda

yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlı, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı            sorumludur.

 

                              f -   Teknik yönetici ve öğreticiler: Kulübün yapmayı amaçladığı

faaliyet çeşitlerinde veya  spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların  fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar genel sekretere veya yönetim kurulunu tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

 

 

 

 

Spor faaliyetlerine katılma :

 

Madde  29  -        Gençlik ve spor faaliyetlerine katılacak veya tesislerden yararlanacak    kişilerin, kulüplere üye olmaları şart değildir. 18 yaşından küçük olanlarla orta öğretim öğrencilerinin kulüplerde faaliyetlere için veli veya vasilerinden yazılı izin almaları şarttır.

 

           

Derneğin gelir kaynakları ve gider konuları:

 

Madde  30  -        A-)    Kulübün gelirleri şunlardır;

 

1)      Üyelerin giriş ve yıllık aidatları

2)      Üyelerin bağışları, bağışların değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler ve diğer yardımlar.

3)      Balo, eğlence, binicilik, yarışmaları ve diğer sosyal veya sportif faaliyetlerden sağlanabilecek gelirler.

4)      Derneğin kendi malı atlarından tahsil ettiği biniş ücretleri

5)      Bu atların katılacakları yarışmalardan kazanabilecekleri ikramiyeler.

6)      Derneğin giderlerini karşılamak için toplanan genel gider ücreti

7)      Spor aracı olma niteliğini yitirmiş olan atların  satışından elde edilen gelir.

8)      At sahiplerine verilen yem, ot, sap, talaş vb. malzemelerin satışlarından sağlanan gelirler.

9)      Büfe işletmesinden veya kiraya verilmesinden sağlanan gelir

10)  Gübre satışından elde edebilecek satış.

11)  Reklam gelirleri

12)  Sponsorluk faaliyetleri gelirleri.

13)  Tesislerde nalbant hane, veterinerlik, klinik, restoran, dükkan, depo, park yeri veya kiraya verilebilecek her türlü yerin kira geliri.

14)   Eğitim ve öğretim ile ilgili kurslar ve seminerlerden (Pony Kulup) elde edilecek gelirler

15)   İktisadi işletme gelirleri

 

       B-)   Derneğin gider konuları şunlardır.

 

 

1)      Derneğin malik olduğu atların beslenme, seyis, veteriner vb gereksinimlerinin karşılanması.

2)      At satın alma

3)      Sportif faaliyetlerin getirdikleri türlü giderler

4)      Spor aracı, gereci, malzemesi  satın alma giderleri.

5)      Sosyal faaliyet giderleri

6)      Personel maaşı, ek ayni ve nakdi yardımları, vergileri,  SSK primleri  ve tazminatları

7)      İşletme giderleri, kırtasiye, matbaa, telefon, PTT, nakliye 

8)      Elektrik, su sarfiyatı ile ısınma giderleri.

9)      Manejlerin kum  ve çelik gereksinimlerini karşılama giderleri.

10)  Her türlü bakım-onarım ve tamirat giderleri.

11)  Yeni inşaat gerekiyorsa inşaat malzemesi satın alınması ve işçiliği giderleri.

12)  Gerekli demirbaş eşya satın alma veya mevcudun bakımı ve onarım giderleri .

13)  Tesisin ve açık alanların temizlik giderleri.

14)  Dernek sahibi olduğu tesislerin tümünü yenilenmesi ve modernizasyonu ile ilgili her türlü alt yapı ve inşaat giderlerinin devletten sağlayamadığı kısmını üstlenir.

15) Bu maddenin 3. nolu bendi gereği yapılacak giderler

16) İktisadi işletme giderleri.

           

 

Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat

 

Madde 31      –       a-) Kulübe üye olmak isteyen ve isteği usulüne göre kabul edilen her üye giriş aidatı olarak genel kurulun o yıl için tespit edeceği giriş aidatını öder.

 

 

                                 b-) Kulübün yıllık hesapları ocak ayının ilk gününde kayıtlı üye mevcuduna göre düzenlenir. Her üye Dernekler Kanununa uygun olarak gerekli kurulca tespit edilen yıllık aidat tutarını o yılın ocak ayı sonuna kadar ödemek zorundadır. Bu süre içerisinde ödemediği takdirde, üye aidatı ödemesi hususu yazılı olarak bildirilir. İş bu bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde borcunu ödemezse kulüpten istifa etmiş sayılır. Aidatını ödemeyen üye genel kurula iştirak edemez.

 

Gelir ve Giderlerde Usul ile Dernek Defterleri

 

Madde 32     -     Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

 

                                   Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

 

                                   Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

 

                                   Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar hakkında Dernekler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınacaktır. İşletme hesabına göre defter tutmakla mükellef derneğin tutacağı defterler aşağıda sırasıyla belirtilmiş olup bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur

 

1)         Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

2)         Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)         Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)         Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)         İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)         Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

Üyelerin  eşleri ve çocukları :

 

Madde  33   -          Kulüp üyelerinin eş ve reşit çocuklarına  üyelik giriş aidatının  dörtte  biri

            (1/4) alınır.

 

Derneğin iç işleri,

 

Madde  34   -         Kulübün iç işleri ve genellikle  kulüpçe yapılacak  ödeme ve masrafların neler olacağı ve nasıl olacağı yönetim kurulu tarafından, kendi dönemlerine ilişkin olmak üzere tebliğ ve hizmet emirleri  ile düzenlenir. Üyeler itirazsız bu tebliğ ve hizmet emirlerini yerine getirirler.

 

Borçlanma Usulleri

           

Madde 34/A       -      Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyelerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

 

Taşınır ve Taşınmaz Mal İktisabı

 

Madde 35      -     Kulüp, Dernekler Kanununa göre şahsiyet kazanmış bir tüzel kişiliktir. Bu niteliği gereğince, dernek yönetim kurulu, amacının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal ve haklar edinmeğe, mallarını ve haklarını devir, temlik ve ferağa yetkilidir. Yönetim kurulu, genel kurul kararı olmadıkça taşınmaz mal iktisap edemez. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildir